Sammankopplande länk till Fagersjö                                         

 

Överst: Sektion längs Magelungsvägen från Nykroppagatan till Fagersjö.
Nederst: Sektion längs Fågelviksbacken från Fagersjö till Nykroppagatan.

 

Fas: Detaljplan till samråd med strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning och utredningar
Omfattning: Cirka 900 bostäder, lokaler, 2 förskolor, gator, gång- och cykelbro, stråk och nya parker mellan Farsta strand och Fagersjö, Stockholm.
År: 2015 – 2019
Beställare: Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad
Roll: Veronika Borg, planprojektledare och stadsplanerare/SBK Stockholm
Samarbeten: White planstöd, White landskapsarkitekter, Sweco trafik, Ekologigruppen, Byggaktörerna Wallin, Folkhem, Primula, Maxera och Familjebostäder med konsulter. Illustrationer: Sbk och White.

 

Fågelviksbacken. Visionsbild.

 

Magelungsvägen blir urbant stråk. Visionsbild från Nykroppagatan mot Fagersjö.