Boden

Framtidsberättelse Boden: Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?

Fas: Idé
Omfattning: Samskapande workshop för analyser och idéskisser. Framtidsberättelse och visualisering.
År: 2022
Beställare: Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus genom Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas tillsammans Bodens kommun.
Roll: Stadsplanerare och landskapsarkitekt
Samarbeten: Team TIP ++ som består av arkitekterna Anna Sundman och Magnus Björkman (TIP), arkitekt Nils Björling (Chalmers), energistrateg Nils Borg (Borg&co), poeten David Väyrynen och stadsplanerare och landskapsarkitekt Veronika Borg

Elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Det är sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten som får chansen att tänka fritt tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers i satsningen Visioner: i norr.

TIP++

En av vår tids ödesfrågor är att skapa nya och brett förankrade bilder av framtiden utifrån fler perspektiv än idag. I en värld präglad av ojämlik utveckling och ökande polarisering, där både demokrati, miljö och klimat står inför stor press, tror vi att ett aktivt medskapande i samhällsbygget och långsiktiga planeringsvisioner är avgörande pusselbitar för att forma ett mer jämlikt samhälle inom planetens gränser.

Vårt team arbetar i gränslandet mellan arkitektur, landskapsarkitektur, berättande, stadsbyggnad, planering och energieffektivisering. Vi arbetar både med det visuella (skisser, modeller, bilder) och det skrivna ordet (poesi, narrativ och engagerande berättelser).

För att åstadkomma en disruptiv förändring krävs mod, legitimitet, förankring och en samverkan där varje part tar ett ansvar utöver sitt normala. Därtill krävs också nya, gemensamma berättelser om hur det framtida samhället är, ser ut och förhåller sig till dagens.

Vi ser fram emot att forma Bodens framtidsberättelse i en samskapande process med bodensarna.

Kommunernas case och team